Select Language : English Japanese

NTT Communications

Japan(Business): English / Japanese
Japan(Residential): English / Japanese

NTT Ltd.

Global site English

Board of Directors

President & CEO
Representative Member of the Board of the Company

Toru MaruokaMessage from the President & CEO

Senior Executive Vice President
Representative Member of the Board of the Company

Hidemune Sugahara
Hiroki Kuriyama

Executive Vice President

Tomohiro Ando

Senior Vice President

Shuichi Sasakura
Hiromasa Takaoka
Junichi Kudo
Mamoru Watanabe
Hidetaka Nishikawa
Toshio Kanai
Katsushige Kojima
Shuji Inaba
Masayuki Oikawa
Sachiko Oonishi
Yoshiyuki Kobayashi
Hiraku Otsuchi
Satoshi Daimon
Takashi Ohira

Audit & Supervisory Board Member

Kazuhiko Aramoto
Sakuo Sakamoto
Ikuo Izutsu

Back to Top