Select Language : English 日本語

Americas

Brazil: English / 日本語 / Português do Brasil
United States: English

Europe, Middle East, Africa (EMEA)

EMEA:
(Belgium, France, Germany, Netherlands, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom)
English / 日本語 / Español / Deutsch / Français
Russia: English / 日本語 / русский

Asia Pacific

Japan(Business): English / 日本語
Japan(Residential): English / 日本語
Australia(NTT Com ICT Solutions): English
Mainland China: English / 日本語 / 簡體中文
Hong Kong & Macao: English / 日本語 / 繁体中文 / 簡體中文
India: English / 日本語
Indonesia: English
Korea: English / 日本語 / 한국어
Malaysia: English
Philippines(DTSI): English
Singapore: English / 日本語
Taiwan: English / 日本語 / 繁体中文
Thailand: English / 日本語
Vietnam: English / 日本語

Board of Directors

President & CEO

Tetsuya ShojiMessage from the CEO

Senior Executive Vice Presidents

Toru Maruoka
Masaaki Moribayashi

Executive Vice Presidents

Eiichi Tanaka
Denji Sakurai

Senior Vice Presidents

Kazuhiro Gomi
Ken Kusunoki
Takanobu Maeda
Shuichi Sasakura
Yoichiro Takaya
Naoki Kajita
Keigo Kajimura
Hiromasa Takaoka
Junichi Kudo
Mamoru Watanabe
Hidetaka Nishikawa
Atsuhiro Fuseya

Audit & Supervisory Board Members

Satoshi Shinoda
Nobuhiro Takeuchi
Yoko Kobayashi

Back to Top